Choď na obsah Choď na menu
 


Jednotlive ochrenia a darovanie krvi

 Upozornenie: Dané príspevky sú prevzaté z Prílohy k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, použití a zaistení kvality krvných prípravkov
10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98)
a všetko nemusí platiť pre podmienky danej transfúznej stanice. Preto je dobre si dané problémi prediskutovať na konkretnej transfuznej stanici alebo zavola´t na telefonne čísla ktorejkolvek transfuznej stanice, ktoré sú aj na tejto stránke.

Alergia Je možné darovať krv ak darca v čase odberu neužíva žiadne lieky, nemá ťažkú astmu a nemá v čase odberu žiadne alergické príznaky.

 

Piersing, naušnice a tetovanie – 6 mesiacov od ich aplikácie.

 

Horúčka nad 38°C
2 týždne od dátumu ústupu symptómov.

 

Chrípke podobné ochorenie -
2 týždne od dátumu ústupu symptómov.

 

Obličkové ochorenia
Po úplnom vyliečení akútnej glomerulonefritídy je 5-ročná karanténa. Chronická nefritída a pyelonefritída sú dôvodom na trvalé vy­radenie darcu.

 

Osteomyelitída
Jedinec je vyradený na dva roky po tom, čo je uznaný za vyliečeného.

 

Reumatická horúčka
2 roky od dátumu ústupu symptómov, pokiaľ nie sú príznaky chronického ochorenia srdca. Neskoré komplikácie sú dôvodom k trvalému vyradeniu.

 

Lieky
Užívanie liekov môže indikovať ochorenie, ktoré vyraďuje darcu. Odporúča sa, aby zdravotnícky personál mal k dispozícii zoznam bežne užívaných liekov s vyjadrením k možnosti darovať krv pri ich užívaní. Zoznam musí byť overený zodpovedným lekárom. Jedinci, ktorí užívajú predpísané lieky, špeciálne tie s teratogénnym účinkom, majú byť vyradení na obdobie, ktoré závisí od farmakokinetických vlastností lieku.

 

Chirurgické zákroky
Veľké chirurgické zákroky sú dôvodom vyradenia darcu na dobu 6 mesiacov.
Malé chirurgické zákroky ( extrakcia zubov a pod. ), pokiaľ sa

nevyskytnú komplikácie, vyraďuje darcu na jeden týždeň.
Po resekcii žalúdka sú jedinci obvykle trvalo vyradení.

 

Transfúzia krvi a krvného prípravku
Je dôvodom na vyradenie na dobu 12 mesiacov, pokiaľ nejde o podanie erytrocytov v rámci cieleného imunizačného programu. Tie sú dôvodom k lekárskemu prehodnoteniu
.

 

Tropické ochorenia
Osoby po príchode z tropických oblastí môžu byť prijatí za darcov krvi najskôr pol roka po príchode, a to iba v tom prípade, že sa u nich neobjavila nevysvetliteľná teplota alebo ochorenie.
Nevysvetliteľná strata hmotnosti má byť pred darovaním krvi objasnená.

 

Vakcinácie
Vakcíny s oslabenými baktériami a vírusmi - BCG, žltá zimnica, rubeola, osýpky, poliomyelitis (p.o.), mumps, živá oslabená vakcína proti týfusu, živá oslabená vakcína proti cholere
4 týždne
Vakcíny s usmrtenými baktériami a ricketsiami - - cholera, týfus, kapsulárna polysacharidová vakcína proti tyfoidnej horúčke
Môže darovať, ak nemá ťažkosti.
Vakcíny s inaktivovanými vírusmi - poliomyelitis (injekčná vakcína), chrípka
Môže darovať, ak nemá ťažkosti
Toxoidy - záškrt, tetanus
Môže darovať, ak nemá ťažkosti.
Hepatitída A, Hepatitída B
Môže darovať, ak nemá ťažkosti a nebol vystavený nákaze
Besnota
Môže darovať, ak nemá ťažkosti a nebol vystavený nákaze, vyradenie na jeden rok, ak bol vakcinovaný po vystavení nákaze
Kliešťová encefalitída
Môže darovať, ak nemá ťažkosti a nebol vystavený nákaze.

Autoimúnne ochorenia
Postihnutie viac ako jedného orgánu je dôvodom na trvalé vyradenie.

 

Hypertenzia
Osoby, ktoré majú systolický krvný tlak vyšší ako 180 mm Hg alebo majú diastolický tlak vyšší ako 100 mm Hg, nemajú byť zaradené medzi darcov krvi. Mierna hypertenzia, pri ktorej diastolický krvný tlak je udržiavaný pod 100 mm Hg, môžu byť akceptovaní.

 

Infekčné ochorenia
Po infekčnom ochorení, má byť potencionálny darca vyradený minimálne dva týždne po dátume úplného klinického vyzdravenia.
V prípade kontaktu s infekčným ochorením je potrebné darcu vylúčiť na dobu adekvátnu karanténe ochorenia. Ak sa nevie o aké ochorenie ide, dobu vyradenia určí zodpovedný lekár
.

 

AIDS - Syndróm získanej imunodeficiencie
Všetkým darcom sa musia poskytnúť presné a najnovšie informácie o prenose HIV a AIDS tak, aby sa nedožadovali darovania osoby, ktoré používajú nebezpečné sexuálne praktiky alebo sa inak rizikovo chovajú a vystavujú sa tak zvýšenému riziku infekcie. Obsah tejto informácie je potrebné prispôsobiť aktuálnej epidemiologickej situácii v danej krajine. Krv a krvné prípravky s opakovane reaktívnym výsledkom vyšetrenia na ukazovatele HIV infekcie sa nesmú použiť pre liečebné účely. Všetci darcovia s konfirmačne potvrdenou HIV pozitivitou majú byť informovaní v rámci platného právneho postupu, že nesmú pokračovať v darcovstve. Darcovia, u ktorých bola opakovane zistená reaktivita na ukazovatele HIV, ktorá nemôže byť potvrdená, majú byť informovaní v súlade s národnými predpismi.
Sexuálni partneri:
- aktuálni sexuálni partneri ľudí s HIV pozitivitou majú byť vyradení
- bývalí sexuálni partneri ľudí s HIV môžu byť akceptovaní jeden rok po poslednom sexuálnom kontakte
Chagasova choroba.
Osoby s Chagasovou chorobou alebo osoby, ktoré prekonali toto ochorenie majú byť trvalo vyradené. Jedinci, ktorí sa narodili, alebo boli transfundovaní v endemickej oblasti, môžu byť iba darcami plazmy pre priemyselnú frakcionáciu okrem prípadu, že validovaný test na infekciu T. cruzi je negatívny.

Žltačka, hepatitída
Všetkým darcom sa majú poskytnúť informácie o rizikovom chovaní, ktoré môže mať za následok prenos hepatitídy tak, aby sa darcovi poskytla možnosť na sebavyradenie. Osoby so žltačkou alebo hepatitídou v anamnéze sa môžu prijať za darcov krvi, a to na základe rozhodnutia zodpovedného lekára a za predpokladu, že je potvrdená negativita vyšetrenia HBsAg a/alebo anti -HCV. Osoby s pozitivitou HBsAg a anti-HCV sa vyradia. Treba spomenúť, že po imunizácii proti hepatitíde, môžu byť výsledky HBsAg falošne pozitívne. Pozitivita anti HBs nie je príčinou vyradenia.
Osoby, ktoré boli doma v kontakte alebo mali pohlavný styk s osobou s vírusovou hepatitídou alebo ktoré dostali transfúziu krvi alebo krvného produktu, sú dočasne vyradené na dobu 12 mesiacov, okrem tých, ktorí sú dokázateľne imunizovaní.
Zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s chorými na hepatitídu, sa prijímajú za darcov na základe rozhodnutia zodpovedného lekára transfúzneho oddelenia za predpokladu, že neutrpeli poranenie napr. ihlou a že povrch ich sliznice sa nedostal do kontaktu s krvou. V opačnom prípade sú vyradení na 12 mesiacov.
Sexuálni partneri:
- aktuálni sexuálni partneri ľudí s HBV pozitivitou majú byť vyradení, pokiaľ nie sú preukázateľne imúnni
- bývalí sexuálni partneri ľudí s HBV pozitivitou môžu byť akceptovaní jeden rok po poslednom sexuálnom kontakte


Malária.
1. U osôb, ktoré žili v endemickej oblasti malárie prvých päť rokov života, je väčšia pravdepodobnosť vzniku získanej imunity a bezpríznakového nosičstva parazitov malárie. Môžu byť prijatí za darcov krvi, ak uplynulo 6 mesiacov od poslednej návštevy endemickej oblasti malárie a výsledok validovaného vyšetrenia antimalarických protilátok, alebo molekulárny genómový test na maláriu je negatívny. Ak je výsledok pozitívny, darca sa má vyradiť z darcovstva bunkových zložiek krvi. Ak výsledok nie je dostupný, môže sa osoba prijať za darcu krvi za predpokladu, že uplynuli najmenej tri roky od poslednej návštevy endemickej oblasti a počas tejto doby sa nevyskytli príznaky malárie.
2. Ostatné osoby, ktoré navštívili oblasť s endemickým výskytom malárie, môžu darovať krv 6 mesiacov po návrate, ak sa nevyskytli počas pobytu a po návrate žiadne horúčkové epizódy. Ak sa vyskytli horúčkové epizódy, odber krvi je možný 6 mesiacov po poslednej epizóde za predpokladu negativity imunologického testu na dôkaz protilátok proti pôvodcom, alebo molekulárneho genómového test na maláriu je negatívny. Ak je validovaný test nedostupný, odber krvi sa môže uskutočniť po uplynutí 3-ročného asymptomatického obdobia po návrate z endemickej krajiny.
3. Jedinec s dokázanou maláriou v anamnéze sa musí vyradiť, kým nie je asymptomatický a kým sa neukončí liečba. Potom môže po dobu troch rokov darovať iba plazmu, potom v prípade negativity validovaného testu sa môže stať darcom krvi.
4. Dobu vyradenia a imunologické vyšetrenia uvedené vyššie je možné nebrať do úvahy u tých darcov, ktorých červené krvinky sa vyraďujú a ich plazma sa používa iba na frakcionáciu na krvné produkty, ktoré sú považované za bezpečné z hľadiska prenosu malárie. Treba mať na pamäti, že tekutá alebo zmrazená neošetrená plazma môže obsahovať bunkové súčasti krvi a teda aj živé plazmódiá.
5. Otázky na krajinu, v ktorej sa darcovia narodili, žili a ktoré navštívili sú potrebné pri kompletnom vyšetrení, preto každé pracovisko transfúznej služby má mať mapu s endemickými oblasťami a abecedný zoznam krajín s endemickým výskytom malárie


Variant Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby, vCJD
Bol popísaný nový typ vCJD, agens v CJD je nerozoznateľný od agensu BSE. Vedecký dôkaz prenosu tohto agensu transfúziou je neistý, alebo vo fáze štúdia. Zatiaľ niet dôkazu, že vCJD sa prenieslo krvou, alebo krvným produktom.
Rada Európy v jej doporučeniach Rec(2001)4 o prevencii možného prenosu vCJD krvnou transfúziou navrhla rôzne iniciatívy k minimalizácii rizika prenosu tohto agens transfúziou. Tieto doporučenia predpokladajú, že preventívne opatrenia prijaté krajinami berú do úvahy oboje, endogénne vystavenie populácie bovinným produktom z krajín vysokou prevalenciou BSE a tiež incidenciu vCJD v populácii. akékoľvek navrhované opatrenia by mali brať do úvahy tiež účinok na darcov a dostupnosť krvi a krvných komponentov. Niektoré opatrenia prijaté rôznymi krajinami zahŕňajú: depléciu leukocytov, vyradenie darcov z geografických dôvodov, vylúčenie darcov transfundovaných komponentmi, zníženie expozície darcov recipientom, nepoužívanie plazmy z rizikových oblastí pre frakcionáciu.
Je dôležité, aby takéto opatrenia boli založené na príslušnom ohodnotení rizika. Zvýšená pozornosť by mala byť kladená vhodnému klinickému použitiu krvi a krvných produktov
.

 

 

 

Upozornenie: Dané príspevky sú prevzaté z Prílohy k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, použití a zaistení kvality krvných prípravkov
10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98)
a všetko nemusí platiť pre podmienky danej transfúznej stanice. Preto je dobre si dané problémi prediskutovať na konkretnej transfuznej stanici alebo zavola´t na telefonne čísla ktorejkolvek transfuznej stanice, ktoré sú aj na tejto stránke.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

jalolomary@gmail.com

(mary jame, 14. 2. 2020 1:37)

Hello! I'm very excited to inform everyone that I'm completely cured from my HSV 1&2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it's really help during my outbreaks but I totally got cured! from my HSV with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist and it completely fought the virus from my nervous system and I was tested negative after 12 days of using the herbal medicine. I'm here to let y'all know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Emmanuel and his herbal exploit. Contact him via email: nativehealthclinic@gmail.com or Call/WhatsApp him at +2348140073965
 thank you..

Musí čítať

(Emilia, 5. 4. 2018 15:41)

Ahoj všetci, moje meno je Emilia Trpím (HERPES) choroba za uplynulé roky a mala som neustálu bolesť, slabosť, bolesti hlavy a horúce v kolenách. A modliť sa celý deň, mal som veriť v Boha, aby som sa jedného dňa uzdravil. Táto choroba začala cirkulovať po celom mojom tele a podstupovala som liečbu od môjho rodinného lekára, pred niekoľkými týždňami som prišiel do vyhľadávania na internete, ak by som mohol získať akékoľvek informácie týkajúce sa prevencie tejto choroby, pri mojom vyhľadávaní som videl svedectvo niekto, kto bol vyliečený z (hepatitídy B a rakoviny) DR OKODO a ja som prijal e-mailovú adresu tohto DR a ja ho kontaktovať kvôli mojej chorobe, ak môže pomôcť, tak som napísal DR OKODO a povedal mu o mojom HERPES Virus) povedal mi, aby som sa nebál, že som bol vyliečený, ale nebol som si istý, ale ja som to skúsil dobre po všetkých procedúrach a náprave, ktoré mi poskytol DR, menej ako týždeň som začal zažívať zmeny po celom tele a uistil ma, že za pár týždňov budem v poriadku. o niekoľko týždňov neskôr som išiel k lekárovi na test, niekoľko hodín neskôr som dostal výsledok testu potvrdil, že som sa konečne uzdravil, som skočil a bol skutočne šťastný. Takže priatelia sú, ak máte takúto chorobu alebo akýkoľvek iný problém, ktorý môžete zaslať e-mailom na: info.usa.temple@gmail.com) A on tiež zaobchádza s GENITAL WARTS, GONORRHEA, HIV / AIDS, LOW SPERM COUNT, MENOPAUSE DISEASE, PROBLÉM PREGNANCY, SHORTSIGHTEDNESS PROBLÉM, STROKE, Vráťte bývalého milenca alebo manželku / manžela ... DR ďakujem vám za pomoc, že ​​budem navždy spokojný za vašu pomoc. priatelia, prosím, len DR OKODO Have The Cure to Herpes !!! kontaktujte ho teraz na info.usa.temple@gmail.com

Musí čítať

(Emilia, 5. 4. 2018 15:40)

Ahoj všetci, moje meno je Emilia Trpím (HERPES) choroba za uplynulé roky a mala som neustálu bolesť, slabosť, bolesti hlavy a horúce v kolenách. A modliť sa celý deň, mal som veriť v Boha, aby som sa jedného dňa uzdravil. Táto choroba začala cirkulovať po celom mojom tele a podstupovala som liečbu od môjho rodinného lekára, pred niekoľkými týždňami som prišiel do vyhľadávania na internete, ak by som mohol získať akékoľvek informácie týkajúce sa prevencie tejto choroby, pri mojom vyhľadávaní som videl svedectvo niekto, kto bol vyliečený z (hepatitídy B a rakoviny) DR OKODO a ja som prijal e-mailovú adresu tohto DR a ja ho kontaktovať kvôli mojej chorobe, ak môže pomôcť, tak som napísal DR OKODO a povedal mu o mojom HERPES Virus) povedal mi, aby som sa nebál, že som bol vyliečený, ale nebol som si istý, ale ja som to skúsil dobre po všetkých procedúrach a náprave, ktoré mi poskytol DR, menej ako týždeň som začal zažívať zmeny po celom tele a uistil ma, že za pár týždňov budem v poriadku. o niekoľko týždňov neskôr som išiel k lekárovi na test, niekoľko hodín neskôr som dostal výsledok testu potvrdil, že som sa konečne uzdravil, som skočil a bol skutočne šťastný. Takže priatelia sú, ak máte takúto chorobu alebo akýkoľvek iný problém, ktorý môžete zaslať e-mailom na: info.usa.temple@gmail.com) A on tiež zaobchádza s GENITAL WARTS, GONORRHEA, HIV / AIDS, LOW SPERM COUNT, MENOPAUSE DISEASE, PROBLÉM PREGNANCY, SHORTSIGHTEDNESS PROBLÉM, STROKE, Vráťte bývalého milenca alebo manželku / manžela ... DR ďakujem vám za pomoc, že ​​budem navždy spokojný za vašu pomoc. priatelia, prosím, len DR OKODO Have The Cure to Herpes !!! kontaktujte ho teraz na info.usa.temple@gmail.com

BEST software for captcha breaking!

(MashaSed, 13. 12. 2017 14:32)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any anti-botnet protection.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Ako môžem GET CURE FROM vírus HIV

(Alena, 20. 3. 2017 10:18)

Ahojte všetci!! Bol som žijú s HIV od roku 2009, bolo mi povedané môj lekár, že neexistuje žiadna možnosť liečby HIV. Začal som brať svoje ARV, môj CD4 bola 77 a vírusovú záťaž 112450 a nebolo zlepšenie. Videl som príspevok na on-line fóra a ja mám Dr Oyekpen stránky, a videl som veľa neho dôkazy o tom, ako on používa bylinné lieky liečiť všetky druhy chorôb, vrátane HIV. Potom som kontaktoval ho a povedal mu moje problémy, poslal mi bylinný liek, a ja začal brať to ako priscribe po dobu 14 dní potom, čo som sa šiel pozrieť, a ja som bol uzdravený. Droga nemá žiadne vedľajšie účinky, ani špeciálnu diétu pri užívaní lieku. On tiež liečiť ALS, hepatitída, rakovina, herpes a ďalšie. Obráťte sa ho, či ste tiež netrpia žiadnou chorobou, droyekpenherbalhome@gmail.com~~HEAD=pobj alebo telefonicky / WhatsApp +2348168257144. môžete tiež správa ho na facebook stránke https://www.facebook.com/Dr.Oyekpen/.

Vďaka.

HOW I GET CURE FROM HIV VIRUS

(Teresa, 20. 3. 2017 10:17)

potrebujem možný liek proti HIV, Pridať komentár

Tetenus

(Daša, 28. 10. 2014 14:27)

Dobrý deň.možem darovať krv keď som bola zaočkovaná proti tetanusu.dakujem

Toxoplazmoza - darovanie krvi

(Adriana, 1. 4. 2010 13:54)

Dobry den,
moj manzel ma prekonanu toxoplazmozu s tym, ze momentalne sa telo pomaly zotavuje z tejto choroby (za 9 mesiacov mu klesla hodnota protilatok o 75 teraz ma 110 - normal je 1-8) - chcem sa spytat nakolko chce ist darovat krv - je to vobec mozne? je to bezpecne?
Dakujem za odpoved,
Adriana

Astma, nepotvrdená odborna

(Balážová, 19. 1. 2010 13:59)

som dlhoročný darca krvi, ale pred časom bola indikovaná pľúcnym lekárom astma, ktorá nebola odborne zisťovaná a dokázaná, som liečená symbikortom a xyzalom. Môžem darovať krv. cítim sa dobre. Ďakujem s pozdravom.

prosim o vysvetlenie

(Martin , 15. 1. 2010 19:10)

Dobrý večer.
Chcel by som sa Vás opýtať na jednu vec.Daroval som už niekoľko krát krv,ale robili podrobnejší rozbor a povedali mi že musím byť na rok vyradený lebo mam problem s červenými krvinkami,že to ma niečo spoločne s vykašliavanim,chladove neviem co.Vysvetlenie som dostal asi take:ak by som ja potreboval krv tak by som ju nemohol dostat studenu,museli by sa robit este nejake testy a rozbori a co ja viem co.Mohli by ste mi vysvetlit lajcky o co vlastne ide?Dakujem Martin

odpoved

(Mesanger, 8. 11. 2009 7:58)

Na túto otázku Vám rád dá odpoveď lekár na transfuzke.
Jednotlive tel. čísla odberových miest SR najdete tu
https://krvinka.estranky.sk/stranka/kde-a-kedy-sa-da-darovat-krv

užívanie liekov na tlak

(Maťej Velký, 8. 11. 2009 0:38)

Pred 5 rokmi som darovával krv mám 27 odberov,potom mi zistili zvýšený TK a od vtedy užívam Atenobene 100. TK mám ustálený ,môžem darovať krv teraz ? mám 41 rokov.

Odpoveď

(Mesanger Krvinka , 17. 9. 2009 19:46)

Na túto otázku Vám neviem dať odpoveď pretože nie som medik
Dám Vám kontakt na hlavnú imunhematologicku NTSSR Danielu Cupanikovú
cupaniková@ntssr.sk
Tel kontakt na nu najdete na www.ntssr.sk
Prajem príjemný deň

Darcovstvo krvy a Hepatitida

(Vladimír Oravec, 17. 9. 2009 14:18)

V roku 1982 som prekonal Hepatitidu. Môžem darovať krv?

e-mail vladimír.oravec@shpgroup.eu