Choď na obsah Choď na menu
 


Spôsoby darovania krvi.

Bežné darovanie krvi.

Celá krv
Váha
Štandardné množstvo krvi sa nesmie odoberať od osôb s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg.
Intervaly medzi odbermi
Prípustná bežná prax v niektorých Európskych krajinách umožňuje až 6 štandardných odberov u mužov a 4 štandardné odbery u žien v jednom roku. Minimálny interval medzi dvoma štandardnými odbermi sú 2 mesiace. Neodporúča sa tento počet odberov za žiadnych okolností prekračovať a zariadenie transfúznej služby by uvedený počet odberov malo prijať po dôkladnom uvážení podľa stravovacích návykov obyvateľov a s vedomím, že môže byť potrebná mimoriadna starostlivosť, okrem pravidelného vyšetrenia hemoglobínu alebo hematokritu aj monitorovanie za účelom odhalenia poklesu zásob železa u darcu. Ďalej sa dporúča, aby register aktívnych darcov bol primerane veľký, aby sa pravidelne neprekročili štyri odbery u mužov a tri odbery u žien za jeden rok, čím sa predíde požiadavke na špeciálnu starostlivosť o darcov a umožní sa pružne reagovať na naliehavé situácie v prípade zvýšených nárokov na krv.
Množstvo
Štandardný odber je odber celej krvi je 450 ml± 10%, bez započítania antikoagulačného roztoku. Praktiky na niektorých pracoviskách v Európe dovoľujú odobrať 500 ml + 10% ako štandardnú dávku. Pri jednom odbere celej krvi sa nesmie darcovi odobrať viac ako 13% zo stanoveného cirkulujúceho objemu krvi. Ojem krvi sa stanovuje na základe pohlavia, výšky a hmotnosti darcu.

Laboratórne vyšetrenia
Hemoglobín : má sa vyšetriť pri každom darovaní , môže sa nahradiť vyšetrením hematokritu (Htk). Minimálne hodnoty pred darovaním
- ženy : Hb 125 g/l (7,8 mmol/l), Htk 0,38
- muži : Hb 135 g/l (8,4 mmol/l), Htk 0,40

O darovaní pri nižších hodnotách môže rozhodnúť lekár, alebo môžu byť stanovené národnou autoritou na základe špecifických noriem pre danú populáciu.
Abnormálne nízke a vysoké hodnoty je potrebné podrobiť ďal­šiemu vyšetreniu, rovnako ako pokles Hb o viac ako 20 g/l me­dzi dvoma za sebou nasledujúcimi odbermi.

 

Poznámka: Pre našu krajinu je stanovený u mužov 4 krat do roka minimálna doba medzi odbermi 3 mesiace. U žien 3 krát do roka minimálna doba medzi dvoma odbermi 4 mesiace.

 

Aferéza
Za vyšetrenie a starostlivosť o darcov na aferézu má byť zodpovedný lekár vyškolený v týchto technikách. Okrem výnimočných okolností (o ktorých rozhoduje príslušný lekár) majú darcovia pre aferézy spĺňať kritériá pre bežné odbery celej krvi. Navyše sa majú sledovať nasledovné kritériá:
Mimoriadna pozornosť sa má venovať nasledovným stavom:
- abnormálne krvácavé príhody
- stav naznačujúci retenciu tekutín (najmä pri užívaní steroidov a/alebo plazmaexpanderov)
- užívanie liekov, ktoré obsahujú kyselinu acetylosalicylovú počas piatich dní pred trombocytaferézou
- príznaky žalúdočných obtiaží v anamnéze ( pokiaľ sa majú podať steroidy)
- nežiadúce reakcie pri predchádzajúcich odberoch.
- pri prítomnosti kosáčikovitého znaku krviniek sa darca vyraďuje

Plazmaferéza
(Vnašej krajine odber plazmy okrem výnimočných situáci sa nevykonáva)


Frekvencia darovania a maximálne množstvo odobratej plazmy
Darcovia by sa nemali podrobiť plazmaferéze častejšie ako raz za dva týždne. Vo výnimočných prípadoch a po posúdení príslušným lekárom môže byť táto frekvencia zmenená, ale je potrebné dodržať nasledovné kritériá:
- od jedného darcu sa neodoberá viac ako 15 litrov plazmy za rok
- od jedného darcu sa neodoberá viac ako 1 liter plazmy za týždeň
- pokiaľ sa nenahrádza počas plazmaferézy odoberaný objem, neodoberá sa pri jednej plazmaferéze od jedného darcu viac ako 600 ml čistého objemu plazmy. Čistý objem plazmy vypočítame odčítaním množstva antikoagulantu od aktuálneho množstva plazmy, alebo môžeme rátať 650 ml plazmy spolu s antikoagulantom. Pokiaľ objem plazmy odobratej pri jednom odbere prekročí štandardných 650 ml (spolu s antikoagulačným roztokom) poskytne sa vhodná forma náhrady tekutín
V prípade, že ide o kombinovaný odber plazmy, erytrocytov a/alebo trombocytov počas jednej procedúry, celkový objem čistej plazmy, erytrocytov a červených krviniek nesmie presiahnuť 600ml. Pokiaľ objem odobratý od darcu pri jednom odbere prekročí štandardných 600 ml poskytne sa vhodná norma náhrady tekutín
Celkové množstvo odobratých erytrocytov nesmie prevýšiť teoretické množstvo erytrocytov, ktoré zníži hemoglobín darcu pod 110g/l (6,8 mmol/l)
Interval medzi plazmaferézou, alebo trombocytaferézou a odberom celej krvi, alebo odberom jednej jednotky erytrocytov aferézou (bez ohľadu na to, či je, alebo nie je kombinovaná s plazmaferézou a/alebo trombocytaferézou) je najmenej 48 hodín
Interval medzi odberom celej krvi, odberom erytrocytov aferézou, alebo aferézou, pri ktorej nedošlo k návratu erytrocytov a následnou aferézou (pri ktorej sa ale neodoberajú erytrocyty) je najmenej jeden mesiac . Interval medzi dvoma erytrocytaferézami má byť taký interval, ako medzi dvoma darovaniami celej krvi.
Interval medzi darovaním celej krvi a darovaním 2 jednotiek erytrocytov aferézou má byť minimálne 3 mesiace. Interval medzi darovaním 2 jednotiek erytrocytov z aferézy a darovaním celej krvi má byť minimálne 6 mesiacov. Celkové straty erytrocytov u darcu za rok nemajú byť väčšie, ako sú akceptovateľné straty pri darovaní celej krvi.
Na odber 2 autológnych jednotiek erytrocytov získaných aferézou môže byť akceptovaný kratší interval, ale po posúdení zodpovedným lekárom.

Doplňujúce požiadavky u darcov podstupujúcich plazmaferézu
- teplota ( pokiaľ je požadovaná)
- vyšetrenie bielkovín spočívajúce v stanovaní celkového obsahu bielkovín séra a/alebo ELFO a/alebo obsahu jednotlivých bielkovín, najmä albumínu a IgG. Hladina celkovej bielkoviny nemá byť nižšia ako 60 g/l. Vyšetrenie sa má robiť vo vhodnom intervale, najmenej však 1x ročne. Navyše sa u darcov plazmy pri odberoch plazmaferézou v sérii sleduje vo vhodných intervaloch, najmenej však 1x ročne:
- hodnota celkovej bielkoviny v sére a/alebo ELFO a/alebo obsah jednotlivých bielkovín, najmä albumín a IgG, výsledky zhodnotí lekár
- zvláštna pozornosť sa má venovať akémukoľvek významnému poklesu týchto hodnôt aj keby ešte boli v rámci normálnych laboratórnych hodnôt.

Doplňujúce požiadavky u darcov podstupujúcich cytaferézu
- pred trombocytaferézou sa vyšetruje počet trombocytov. Rutinná trombocytaferéza sa nemá robiť u osôb, ktorých počet trombocytov je menej ako 150 x 10 9/L.
- pre rutinné získavanie trombocytov aferézou sa darca nemá podrobiť aferéze častejšie ako jedenkrát za dva týždne. V prípade špecifickej HLA/HPA cytaferézy interval môže byť redukovaný podľa uváženia lekára.

Požiadavky pre odber 1 jednotky erytrocytov aferézou (samostatne, alebo kombinovane s plazmou a/alebo doštičkami)
- Hb alebo Htk by mal byť vyšetrený pred darovaním a mal by vyhovovať podmienkam daným pre darovanie celej krvi
- Celkový zozbieraný objem erytrocytovej jednotky by mal byť odčítaný od celkového objemu plazmy, ktorý sa môže zozbierať v kombinovaných procedúrach s doštičkami alebo/a plazmou. Rovnaké reštrikcie sa vyžadujú pre plazmový, alebo doštičkový podiel procedúry tak, ako pre procedúry bez erytrocytov.

Požiadavky pre odber 2 jednotiek erytrocytov aferézou
- Darca by mal mať odhadom celkový objem krvi väčší ako 5l ( vo všeobecnosti sa vyžadujú osoby s váhou nad 70 kg)
- Hb by mal byť vyšetrený pred darovaním a minimálna hodnota by mala byť viac ako 140g/l alebo 8,7 mmol/l (minimálny Htk viac ako 0,42).Pre bezpečnosť darcu hodnota hemoglobínu po darovaní by nemala klesnúť pod 110g/l alebo 6,8 mmol/l.
- Pre autológnu aferézu 2 jednotiek erytrocytov môže byť nižší Hb akceptovaný po rozhodnutí zodpovedného lekára.

Darcovia erytrocytov pre antiD imunizáciu (Takýto odber sa v našej krajine nevykonáva.
)
Táto časť nezahŕňa programy špecifickej imunizácie, ale darovanie erytrocytov na tieto účely by malo spĺňať minimálne tieto kritériá.
Markery infekcií, ktoré majú byť vyšetrené zahŕňajú: HBsAg, protilátky proti HIV ½, HCV, HTLV I/II, a HBc. NAT test pre provírusovú HIV-DNA v leukocytoch pre HCV-RNA v plazme a pre HBV-DNA v plazme.
Fenotypizácia erytrocytov by mala byť vykonaná najmenej 2x.
Erytrocyty pre imunizáciu by mali byť uskladnené najmenej 6 mesiacov. Po 6 mesiacoch by mali byť u všetkých darcov v novej vzorke stanovené vyššie uvedené infekčné markery a až po ich negativite môžu byť skladované erytrocyty uvoľnené na imunizáciu. Aj keď po čase môžu nastať zmeny v selekcii darcov a v testovaní infekčných markerov pri pravidelnom darcovstve celej krvi, imunizačný program má:
a) udržiavať zadržané vzorky z každého odberu erytrocytov tak aby boli vhodné pre testovanie v budúcnosti
b) prehodnotiť predchádzajúce darovania tým, že sa vykoná aktuálny skríning a testy u darcu pokiaľ je to možné, alebo sa testujú zadržané vzorky a to v prípade, že aktuálny skríning a testovanie darcu je nemožné, alebo nedostatočné na to, aby sa vylúčilo predchádzajúce riziko.
c) Nebrať do úvahy aktuálne štandardy u predchádzajúcich odberov erytrocytov len po zvážení rizika pre imunizovaných darcov a ultimátnych príjemcov plazmy.
 

 

D. Dezignované a priame darovanie
Dezignované darovanie ( označené darovanie )
Dezignované darovanie je to, ktoré je určené pre menovaného pacienta na základe zdravotných indikácií. Toto darovanie môže zahrnúť aj členov rodiny, ale klinický benefit pre pacienta je významnejší oproti riziku - podľa lekára. Okolnosti za akých k tomu môže dôjsť sú:

1.    pre pacientov s ojedinelou krvnou skupinou, keď kompatibilné anonymné darovanie nie je k dispozícii

2.    v prípade, že transfúzia od špecifického darcu je indikovaná pre imunomoduláciu a imunoterapiu, napr. pri príprave na transplantáciu obličky, alebo transfúzia lymfocytov za účelom graft-versus-leukémia efektu.

3.    v niektorých prípadoch aloimúnnej novorodeneckej trombocytopénie, napr. keď HPA typované doštičky nie sú dostupné a IVIG terapia je nepostačujúca.

Transfúzna prax podávania rodičovskej krvi deťom nie je bez rizika. Matka môže mať protilátky proti antigénom, ktoré sú prítomné na erytrocytoch, trombocytoch, alebo leukocytoch dieťaťa. Preto nie je vhodné podávať matkinu plazmu. Otec by tiež nemal slúžiť ako darca buniek pre dieťa, pretože materské protilátky proti antigénom zdedeným od otca môžu byť prenesené cez placentu do krvi dieťaťa. Taktiež vzhľadom na parciálnu histokompatibilitu, transfúzia buniek od rodičov, alebo príbuzných so sebou nesie riziko GVHD, aj u imunokompetentných. Krížové darovanie (transfúzia pacientovi) môže byť povolená za okolností, keď sú splnené kritériá pre alogénne darovanie.

Priame darovanie
Priame darovanie je také, keď ide o darovanie pre menovaného pacienta, kde požiadavka na darovanie vyšla od pacienta, príbuzných a priateľov. Verejnosť si stále myslí, že priame darovanie je bezpečnejšie ako anonymné, dobrovoľné, bezpríspevkové darovanie. V skutočnosti je výskyt infekčných markerov vo všeobecnosti vyšší medzi priamymi darcami. Priame darcovstvo sa nepovažuje za dobrú praktiku a malo by byť obmedzované.

 

Darovanie pre cieľovú skupinu

Darca si ešte môže vybrať cieľovú skupinu, ktorej daruje svoju krv, napr. pre onkologickych pacietov, pre deti a pod.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

azilopar.se

(azilopar.se, 19. 10. 2020 19:25)


hello there and thank you for your information – I've definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon. azilopar.se/map30.php frisГ¶r storgatan strГ¤ngnГ¤s

squgarik.se

(squgarik.se, 19. 10. 2020 9:15)


I'm not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists. squgarik.se/map23.php spotless nail partner

baume pour le corps aperca.se

(aperca.se, 19. 10. 2020 7:08)


I've been browsing on-line more than 3 hours as of late, but I never discovered any fascinating article like yours. It is lovely value enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content material as you did, the internet shall be much more helpful than ever before. puzzc.aperca.se/map13.php baume pour le corps

pornorasskazy

(CharlesUncok, 18. 10. 2020 23:53)

have a peek here https://pornorasskazy.net/lesbi/

egluopu.se

(egluopu.se, 18. 10. 2020 23:28)


Hi, Neat post. There's a problem with your site in web explorer, could check this? IE nonetheless is the market leader and a big part of people will pass over your great writing because of this problem. egluopu.se/map19.php arla recept fläskfile

pornorasskazy

(CharlesUncok, 18. 10. 2020 22:38)

see page https://pornorasskazy.net/minet/

Finančná nezávislosť je to, čo každý potrebuje. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryChisa, 18. 10. 2020 21:30)

Finančný robot vám stále prináša peniaze počas spánku.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

pornorasskazy

(CharlesUncok, 18. 10. 2020 13:48)

you can look here https://pornorasskazy.net/izmena/

enugn.se

(enugn.se, 18. 10. 2020 13:22)


Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly. enugn.se/map19.php dra vp rör

pornorasskazy

(CharlesUncok, 18. 10. 2020 11:20)

page https://pornorasskazy.net/rabote/

glutenfria muffins choklad munhea.se

(munhea.se, 18. 10. 2020 10:46)


I have read so many articles on the topic of the blogger lovers but this piece of writing is really a good paragraph, keep it up. minsk.munhea.se/map6.php glutenfria muffins choklad

pornorasskazy

(CharlesUncok, 18. 10. 2020 3:50)

More Help https://pornorasskazy.net/incest/

dehllap.se

(dehllap.se, 18. 10. 2020 3:23)


I've been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this information So i am satisfied to exhibit that I have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most surely will make sure to don?t omit this website and provides it a look on a continuing basis. dehllap.se/map12.php over the knee boots utan klack

pornorasskazy

(CharlesUncok, 18. 10. 2020 2:50)

Recommended Reading https://pornorasskazy.net/kuni/

jweber

(Jeremyvon, 18. 10. 2020 1:51)

his explanation https://jweber.ru/curvy/

golyedevushki

(Mariohig, 18. 10. 2020 1:35)

Full Article https://golyedevushki.com/popki/

pornofoto

(Stevemom, 18. 10. 2020 1:24)

hop over to here https://pornofoto.org/young/

jweber

(Jeremyvon, 18. 10. 2020 0:55)

Resources https://jweber.ru/redhead/

golyedevushki

(Mariohig, 18. 10. 2020 0:39)

see this website https://golyedevushki.com/v-kolgotkah/

pornofoto

(Stevemom, 18. 10. 2020 0:28)

i was reading this https://pornofoto.org/asian/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98

následující »